Kleine geschiedenis
van de Grote Kerk van Dokkum

Ter gelegenheid van de restauratie

W.T. Keune

46 Blz., geen ISBN     
Uitgegeven door Van der Helm, 1968     


Het plan van het gemeentebestuur van Dokkum om ter gelegenheid van het weder in gebruik nemen van de gerestaureerde Grote Kerk een geschrift te doen verschijnen over de geschiedenis van dat gebouw, betekende voor mij een moeilijke opgaaf. De daarvoor beschikbare tijd was kort en de bronnen waaruit geput kon worden waren schaars en slecht toegankelijk. Dit werkje pretendeert dan ook niet te zijn 'de' geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum. Het is slechts bedoeld om aan belangstellenden enig inzicht te geven in de lotgevallen van dit kerkgebouw.
Bij de totstandkoming daarvan ben ik veel dank verschuldigd aan allen die mij met zoveel bereidwilligheid daarbij hebben willen helpen.
Op de eerste plaats zijn dat de dames H. Hamer-Sierksma en J. Goelema die zich hebben belast met het tijdrovende 'sneupwerk' in de archieven van de stad en de Hervormde gemeente, en voorts de heren Halbertsma en Berghuis van de Rijksdiensten voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Monumentenzorg en de leden van het bouwteam van de restauratie.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding van de brochure)     


Terug naar de vorige pagina